+370 616 88777
spakaunas@ajurveda.lt

Apie mus

SPA SHANTI duomenA? apsaugos politika

SPA SHANTI duomenA? apsaugos politika

Ai??1.Ai??Bendrosios nuostatos

1.1.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??i privatumo politika (toliau ai??i??Ai??Politika) reglamentuoja UAB ,,SPA Shanti”, buveinAi??s adresas:Ai??Ai??SubaA?iaus g. 17, Vilnius, juridinio asmens kodas 302343470 (toliau ai??i??Ai??mes), vykdomo asmens duomenA? tvarkymo principus Jums lankantis UABai???SPA Shantiai??? centruose ar A?sigyjant paslaugas mAi??sA? interneto svetainAi??se http://www.spashanti.lt, http://www.ajurveda.lt/ (http://vilnius.ajurveda.lt/ ir http://kaunas.ajurveda.lt,Ai??http://www.spaakademija.lt, toliau kartu ai??i??Ai??Interneto svetainAi??s generic Flomax ).

1.2.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Mes siekiame uA?tikrinti, kad mAi??sA? paslaugA? vartotojai, Interneto svetainAi??s lankytojai ir kiti asmenys, kuriA? asmens duomenis tvarkome, visiA?kai pasitikAi??tA? mAi??sA? paslaugomis bei bAi??tA? skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jA? duomenis. Ai??ioje Politikoje JAi??s rasite informacijAi?? apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) JAi??sA? asmens duomenis.

1.3.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Mes savo veiklos metu vadovaujamAi??s A?iais duomenA? tvarkymo principais:

1.3.1. Asmens duomenys turi bAi??ti duomenA? subjekto atA?vilgiu tvarkomi teisAi??tu, sAi??A?iningu ir skaidriu bAi??du (teisAi??tumo, sAi??A?iningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2. Asmens duomenys turi bAi??ti renkami nustatytais, aiA?kiai apibrAi??A?tais bei teisAi??tais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu bAi??du; tolesnis duomenA? tvarkymas archyvavimo tikslais vieA?ojo intereso labui, moksliniA? ar istoriniA? tyrimA? tikslais arba statistiniais tikslais nAi??ra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3. Asmens duomenys turi bAi??ti adekvatAi??s, tinkami ir tik tokie, kuriA? reikia siekiant tikslA?, dAi??l kuriA? jie tvarkomi (duomenA? kiekio maA?inimo principas);

1.3.4. Asmens duomenys turi bAi??ti tikslAi??s ir prireikus atnaujinami; turi bAi??ti imamasi visA? pagrA?stA? priemoniA? uA?tikrinti, kad asmens duomenys, kurie nAi??ra tikslAi??s, atsiA?velgiant A? jA? tvarkymo tikslus, bAi??tA? nedelsiant iA?trinami arba iA?taisomi (tikslumo principas);

1.3.5. Asmens duomenys turi bAi??ti laikomi tokia forma, kad duomenA? subjektA? tapatybAi?? bAi??tA? galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra bAi??tina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais vieA?ojo intereso labui, moksliniA? ar istoriniA? tyrimA? tikslais arba statistiniais tikslais, A?gyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingA? siekiant apsaugoti duomenA? subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmAi??s apribojimo principas);

1.3.6. Asmens duomenys turi bAi??ti tvarkomi tokiu bAi??du, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones bAi??tA? uA?tikrintas tinkamas asmens duomenA? saugumas, A?skaitant apsaugAi?? nuo duomenA? tvarkymo be leidimo arba neteisAi??to duomenA? tvarkymo ir nuo netyA?inio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7. Mes esame atsakingi uA? tai, kad bAi??tA? laikomasi aukA?A?iau nurodytA? principA?, ir turime sugebAi??ti A?rodyti, kad jA? yra laikomasi (atskaitomybAi??s principas).

1.4.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??i Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dAi??l fiziniA? asmenA? apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dAi??l laisvo tokiA? duomenA? judAi??jimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenA? apsaugos reglamentas, toliau -Ai??BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenA? teisinAi??s apsaugos A?statymu (toliau ai??i??Ai??ADTAAi??), kitais Europos SAi??jungos ir Lietuvos Respublikos teisAi??s aktais. Politikoje vartojamos sAi??vokos suprantamos taip, kai jos yra apibrAi??A?tos BDAR ir ADTAAi??.

2.Ai??Asmens duomenA? rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Labai svarbu, kad atidA?iai perskaitytumAi??te PolitikAi??, nes Jums lankantis Interneto svetainAi??je ir naudojantis mAi??sA? paslaugomis A?i Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant JAi??sA? asmens duomenis duomenA? gavAi??jams.

2.2.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Jei nesutinkate su A?ia Politika ir joje apraA?ytu asmens duomenA? tvarkymu, praA?ome nesilankyti Interneto svetainAi??je ir/ar nesinaudoti mAi??sA? paslaugomis.

2.3.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Pateikdami asmens duomenis, JAi??s suteikiate mums teisAi?? rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti A?ioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis Interneto svetainAi??je ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.4.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? JAi??s esate atsakingi uA? tai, kad JAi??sA? pateikiami duomenys bAi??tA? tikslAi??s, teisingi ir iA?samAi??s. A?inomai neteisingA? duomenA? A?vedimas yra laikomas Politikos paA?eidimu. Jeigu pasikeiA?ia pateikti duomenys, JAi??s privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybAi??mis nesame atsakingi uA? A?alAi??, atsiradusiAi?? Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dAi??l to, jog JAi??s nurodAi??te neteisingus ir (ar) neiA?samius asmens duomenis arba nesikreipAi??te dAi??l duomenA? papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.5.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Jei JAi??s SvetainAi??je A?sigydami e-dovanA? kuponAi?? pateikiate kito fizinio asmens duomenis, JAi??s A?sipareigojate uA?tikrinti, kad pateikiami duomenys bAi??tA? tikslAi??s ir nepertekliniai atsiA?velgiant A? e-dovanA? kuponA? pardavimo ir siuntimo paslaugA? pobAi??dA?.

2.6.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? PrieigAi?? prie duomenA? turi IT ir serverio talpinimo paslaugA? teikAi??jai, veikiantys kaip duomenA? tvarkytojai, su kuriais mes kaip duomenA? valdytojas esame sudarAi?? reikiamos formos ir turinio susitarimus.

2.7.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti JAi??sA? informacijAi?? kitiems subjektams:

2.7.1. NorAi??dami nepaA?eisti A?statymA? arba reaguodami A? privalomAi?? teismo proceso reikalavimAi?? (pvz., gavAi?? teismo A?pareigojimAi?? pateikti duomenis);

2.7.2. NorAi??dami patvirtinti savo veiksmA? teisAi??tumAi??;

2.7.3. NorAi??dami apsaugoti savo teises, turtAi?? ar uA?tikrinti jA? saugumAi??;

2.7.4. Kitais atvejais su JAi??sA? sutikimu arba teisAi??tu JAi??sA? praA?ymu.

3.Ai??Asmens duomenA? tvarkymas paslaugA? teikimo tikslu

3.1.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Vykdydami Ai??kinAi?? komercinAi?? veiklAi??, Klientams teikiame paslaugas. Atitinkamai, mes tvarkome savo klientA? duomenis kaip duomenA? valdytojas, kuriame duomenys bAi??tini siekiant A?vykdyti sutartA?.

3.2.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? PaslaugA? teikimo tikslu tvarkome tokias asmens duomenA? grupes:

3.2.1. Vardas;

3.2.2. PavardAi??;

3.2.3. El. paA?to adresas;

3.2.4. Telefono numeris;

3.2.5. Gimimo data.

3.3.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Duomenys surenkami tiesiai iA? klientA?.

3.4.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Tuo atveju, jei mAi??sA? klientas A?sigyja dovanA? kuponAi??, mes taip pat tvarkome asmens, kuriam bus skirtas dovanA? kuponas, vardAi?? ir informacijAi??, kuriAi?? klientas nusprendA?ia pateikti sveikinimo tekste. Ai??ie duomenys apie dovanA? kupono gavAi??jAi?? tvarkomi iA?imtinai dovanA? kupono iA?davimo ir pagal paslaugA? suteikimo tikslais.

4.Ai??ElektroninAi??s prekybos vykdymas

4.1.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Siekdami suteikti Jums galimybAi?? apsipirkti Interneto svetainAi??je esanA?ioje elektroninAi??je parduotuvAi??je, mes A?ios paslaugos teikimo tikslu tvarkome tokius JAi??sA? asmens duomenis:

4.1.1. Vardas;

4.1.2. PavardAi??;

4.1.3. Telefono numeris;

4.1.4. El. paA?to adresas;

4.1.5. Pirkimo suma;

4.1.6. Jei atsiskaitote pavedimu ai??i?? JAi??sA? banko sAi??skaitos rekvizitai.

4.2.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? JAi??sA? asmens duomenA? tvarkymo elektroninAi??s prekybos vykdymo tikslu teisiniu pagrindu yra bAi??tinybAi?? tvarkyti pateikiamus duomenis siekiant sudaryti ir A?vykdyti sutartA?, kuriAi?? JAi??s sudarote A?sigydami mAi??sA? prekes.

5.Ai??Asmens duomenA? tvarkymas tiesioginAi??s rinkodaros tikslais

5.1.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? TeikAi??jas sutikimAi?? davusiA? Interneto svetainAi??s lankytojA? ir klientA? atA?vilgiu vykdo tiesioginAi?? rinkodarAi??. Atitinkamai, teisiniu tokio asmens duomenA? tvarkymo pagrindu yra kliento arba lankytojo duotas sutikimas.

5.2.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Klientas arba lankytojas, norAi??damas gauti mAi??sA? praneA?imus ar kitus naudingus pasiAi??lymus, turi iA?reikA?ti savo sutikimAi?? dAi??l to, kad tokie praneA?imai ar pasiAi??lymai jam bAi??tA? siunA?iami. Jums nedavus sutikimo, mes nenaudosime JAi??sA? asmens duomenA? rinkodaros tikslais ir nesiA?sime reklaminiA? ar informaciniA? praneA?imA?. Sutikimas gali bAi??ti iA?reikA?tas esant tokioms aplinkybAi??ms:

5.2.1. Naudotojas, Interneto svetainAi??je A?sigydamas mAi??sA? produktus ir paslaugas, turi galimybAi?? atA?ymAi??ti varnelAi?? dAi??l sutikimo naudoti jo duomenis tiesioginAi??s rinkodaros tikslais.

5.2.2. Klientas, atvykAi??s A? mAi??sA? padalinius, gali uA?pildyti kortelAi?? ir paraA?u patvirtinti savo sutikimAi?? dAi??l rinkodaros pasiAi??lymA? gavimo.

5.2.3. Klientas, nusprendAi??s A?sigyti lojalumo kortelAi??, gali pateikti savo duomenis ir dAi??l rinkodaros pasiAi??lymA? gavimo.

5.2.4. Klientas, uA?pildAi?? testus, gali paA?ymAi??ti, kad sutinka gauti iA? mAi??sA? rinkodaros pasiAi??lymus.

5.2.5. Ai??vairiA? mAi??sA? organizuojamA? renginiA? ir kursA? dalyviai, uA?pildAi?? registracijos formas gali paA?ymAi??ti savo sutikimAi?? gauti rinkodaros pasiAi??lymus.

5.3.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? TiesioginAi??s rinkodaros vykdymo tikslu tvarkome tokias asmens duomenA? grupes:

5.3.1. Vardas;

5.3.2. PavardAi??;

5.3.3. El. paA?to adresas;

5.3.4. Telefono numeris.

5.4.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Gauti asmens duomenys, priklausomai nuo tiesioginAi??s rinkodaros pateikimo priemonAi??s, rankiniu bAi??du perkeliami A? naujienlaiA?kiA? siuntimo duomenA? bazAi?? (el. paA?to adresai, vardai, pavardAi??s) ir trumpA?jA? reklaminiA? praneA?imA? siuntimo duomenA? bazAi?? (tik telefono numeriai).

5.5.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Duomenys, tvarkomi tiesioginAi??s rinkodaros tikslu, nAi??ra teikiami tretiesiems asmenims.

6.Ai??Asmens duomenA? tvarkymas lojalumo programos vykdymo tikslais

6.1.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Mes vykdome lojalumo programAi??, kurios metu mAi??sA? klientai gali A?sigyti lojalumo korteles, suteikianA?ias privilegijas ir nuolaidas mAi??sA? paslaugoms.

6.2.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Lojalumo programos vykdymo tikslu mes tvarkome tokias lojalumo kortelAi??s turAi??tojA? duomenA? grupes:

6.2.1. Vardas;

6.2.2. PavardAi??;

6.2.3. Gimimo data;

6.2.4. El. paA?to adresas;

6.2.5. Telefono numeris.

6.3.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Lojalumo programos vykdymo tikslu tvarkomi duomenys nAi??ra teikiami tretiesiems asmenims.

7.Ai??Asmens duomenA? saugojimo tvarka ir terminai

7.1.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Tvarkydami ir saugodami asmens duomenis, mes A?gyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios uA?tikrina asmens duomenA? apsaugAi?? nuo atsitiktinio ar neteisAi??to sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisAi??to tvarkymo.

7.2.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? PaslaugA? teikimo tikslais tvarkomi asmens duomenys saugomi 5 metus.

7.3.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? TiesioginAi??s rinkodaros tikslais saugomi asmens duomenys saugomi 5 metus.

7.4.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Lojalumo programos vykdymo tikslais tvarkomi asmens duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio Kliento pasinaudojimo jam suteikta lojalumo kortele.

8.Ai??JAi??sA? teisAi??s

8.1.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? JAi??s turite teisAi?? bet kada, pateikAi?? mums praA?ymAi?? raA?tu ar el.paA?tu, susipaA?inti su mAi??sA? tvarkomais asmens duomenimis ir suA?inoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti iA?taisyti neteisingus, neiA?samius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, iA?skyrus saugojimAi??, savo asmens duomenA? tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisAi??s aktA? keliamA? reikalavimA?.

8.2.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Tiek, kiek asmens duomenA? tvarkymas grindA?iamas sutikimu, JAi??s turite teisAi?? bet kuriuo metu atA?aukti sutikimAi?? nedarydami poveikio sutikimu grindA?iamo duomenA? tvarkymo iki sutikimo atA?aukimo teisAi??tumui.

8.3.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? JAi??s galite pasinaudoti savo turimomis teisAi??mis pateikdami raA?ytinAi??s formos praA?ymAi?? el. paA?tu info@ajurveda.ltar paA?tu siA?sdami praA?ymAi?? SubaA?iaus g.17, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba tiesiogiai atvykAi?? A? mAi??sA? buveinAi?? nurodytu adresu.

9.Ai??KontaktinAi?? informacija ir skundA? pateikimas

9.1.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Jei turite su asmens duomenA? apsauga susijusiA? klausimA?, maloniai praA?ome kreiptis el. paA?tu info@ajurveda.ltAi?? .

9.2.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Jei nesate patenkinti mAi??sA? atsakymu ar manote, kad tvarkome JAi??sA? duomenis nesilaikydami teisiniA? reikalavimA?, JAi??s turite teisAi?? pateikti skundAi?? Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenA? apsaugos inspekcijai kaip prieA?iAi??ros institucijai.

10.Ai??Informacija apie naudojamus slapukus, signalus ir panaA?ias technologijas

10.1.Ai?? Jums lankantis Interneto svetainAi??je, mes norime pateikti tokA? turinA? ir suteikti tokA? funkcionalumAi??, kuris atitiktA? JAi??sA? poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl.Ai??cookies). Slapukai yra maA?os apimties tekstiniai failai, saugomi JAi??sA? narA?yklAi??je ar A?renginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planA?etiniame kompiuteryje).

10.2.Ai?? Ai??SlapukA? pagalba mes siekiame uA?tikrinti malonesnAi?? patirtA? asmenims, narA?antiems Interneto svetainAi??je bei tobulinti paA?iAi?? Interneto svetainAi??.

10.3.Ai?? Slapukus, naudojamus mAi??sA? Interneto svetainAi??je, galima sugrupuoti A? A?iuos tipus:

10.3.1. SvetainAi??s veikimui bAi??tini slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainAi?? galAi??tA? atlikti pagrindines funkcijas. Ai??ie slapukai leidA?ia Jums narA?yti svetainAi??je ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdA?iui, suteikia prieigAi?? prie saugiA? konkreA?ios svetainAi??s sriA?iA?;

10.3.2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminAi?? informacijAi?? apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainAi??. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainAi??je praleistAi?? laikAi?? ir bet kokias iA?kilusias problemas, pavyzdA?iui, klaidos praneA?imus, A?ie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainAi??je. Ai??i informacija padeda mums pagerinti Interneto svetainAi??s veikimAi??.

10.4.Ai?? JAi??s galite iA?trinti arba blokuoti slapukus pasirinkAi?? atitinkamus nustatymus savo narA?yklAi??je, leidA?ianA?ius atsisakyti visA? ar dalies slapukA?. A?inotina, kad naudojantis tokiais narA?yklAi??s nustatymais, kurie blokuoja slapukus (A?skaitant bAi??tinus slapukus), Jums gali iA?kilti problemA? naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainAi??s funkcijA?.

11.Ai??Facebook (pikseliA? A?ymos)

11.1.Ai?? Mes savo Interneto svetainAi??je naudojame ai???visitor action pixelsai??? technologijAi??, teikiamAi?? Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV arba, jei esate Europos SAi??jungoje, Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Airija (toliau ai??i??Ai??Facebook).

11.2.Ai?? Tai leidA?ia stebAi??ti vartotojA? elgesA? po to, kai jie nukreipiami A? mAi??sA? svetainAi??, spustelAi??jAi?? “Facebook” reklamAi??. Tai leidA?ia mums A?vertinti “Facebook” skelbimA? efektyvumAi?? statistikos ir rinkos tyrimA? tikslais. Tokiu bAi??du surinkti duomenys mums yra anoniminiai, t. y. mes nematome atskirA? naudotojA? asmens duomenA?. TaA?iau A?ie duomenys saugomi ir apdorojami “Facebook”, todAi??l mes informuojame Jus, remiantis mAi??sA? A?iniomis apie situacijAi??. “Facebook” gali susieti A?iAi?? informacijAi?? su “Facebook” paskyra, taip pat jAi?? naudoti savo reklamavimo tikslais pagal “Facebook” duomenA? naudojimo politikAi??Ai??https://www.facebook.com/about/privacy/. Galite leisti “Facebook” ir jos partneriams pateikti reklamas “Facebook” ir uA? jo ribA?. Ai??iais tikslais JAi??sA? kompiuteryje gali bAi??ti iA?saugotas slapukas.

11.3.Ai?? Teisinis A?ios paslaugos naudojimo pagrindas yra teisAi??tas duomenA? valdytojo ar treA?iA?jA? asmenA? interesas. Galite nesutikti su JAi??sA? duomenA? rinkimu “Facebook” pikseliu arba savo duomenA? naudojimu “Facebook” skelbimA? rodymui susisiekAi?? A?iuo adresuAi??https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

11.4.Ai?? “Facebook” yra sertifikuotas pagal “Privatumo skydo” (angl.Ai??Privacy Shield) susitarimAi?? ir todAi??l uA?tikrina, Europos SAi??jungos duomenA? apsaugos teisAi??s aktA? laikymosi.

12.Ai??TreA?iA?jA? A?aliA? atliekamas asmens duomenA? tvarkymas

12.1.Ai?? Naudojantis treA?iA?jA? A?aliA? paslaugomis, pavyzdA?iui, lankantis mAi??sA? paskyroje ai??zFacebookai??? socialiniame tinkle, gali bAi??ti taikomos treA?iA?jA? A?aliA? sAi??lygos. PavyzdA?iui, ai??zFacebookai??? visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko DuomenA? politikAi??. TodAi??l naudojantis tokiA? treA?iA?jA? A?aliA? paslaugomis rekomenduojama susipaA?inti su jA? taikomomis sAi??lygomis.

13.Ai??Baigiamosios nuostatos

13.1.Ai?? Su A?ia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisAi??.

13.2.Ai?? Ai??i Politika perA?iAi??rima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne reA?iau kaip kartAi?? per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai A?sigalioja nuo jA? paskelbimo Interneto svetainAi??je dienos.

13.3.Ai?? Jei naudositAi??s Interneto svetaine ir mAi??sA? teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad JAi??s neprieA?taraujate ir esate susipaA?inAi?? su atliktais pakeitimais.

Atgal
 
 
Spalio SPA programa | Sveikatos draudimas
Pirkti | E-KUPONAI
Darbo dienomis nuo 10 iki 15 val. masaA?ams -25% nuolaida
Naujienlaiškis
 
 
 
 
lapkričio fb